Algemene Voorwaarden Personal Training

Algemene Voorwaarden Move in Freedom, Personal Training

 

​Artikel 1: Definities
Trainer: De ondernemer, Olle den Boer of een door hem aan te wijzen derde.
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.
Trainingssessie: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

Artikel 3: Move in Freedom, Olle den Boer
De ondernemer:               Olle den Boer, Personal Trainer/Coach/Behandelaar
Kvk nummer:                    52038157
BTW id:                            NL002168865B83
Adres:                               Bertram 54, 1422SC Uithoorn
Bankrekening:                  NL92ABNA0471824267
Website/email:                  www.moveinfreedom.com / now@moveinfreedom.com

Artikel 4: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Het is de Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Wij werken alleen met gecertificeerde trainers.
 5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
 6. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, zie hiervoor de voorwaarden die te lezen zijn bij de pakketten.

Artikel 5: Annulering Trainingssessie

 1. Indien de klant verhinderd is te verschijnen op een afgesproken trainingssessie, dient de klant dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan te geven aan de trainer, waarna de trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe Trainingssessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering niet binnen 48 uur voor de Trainingssessie dan vervalt deze trainingssessie.
 2. Indien een klant niet verschijnt op een trainingssessie dan vervalt deze trainingssessie zonder dat enig recht op inhalen van de verloren trainingssessie ontstaat, zoals kenbaar gemaakt in punt 5.1.
 3. Trainer heeft het recht een geagendeerde trainingssessie te annuleren tot 48 uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de trainer om trainingssessies te verzorgen, heeft de trainer het recht om de Overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin hij niet in staat is trainingssessies te verzorgen. Is de trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat trainingssessies te verzorgen, dan is de Trainer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de Klant.

Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij de klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de klant gedurende een training geblesseerd raken, is de trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 2. Ook overigens is de trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van trainer.
 3. Indien de klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van trainingssessie absoluut verhindert, waaronder inbegrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Tarieven en betalingen

 1. De prijs van begeleiding van de klant door de trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief BTW.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging zal door de trainer ten minste een maand voor het ingaan daarvan worden doorgegeven aan de klant.
 3. Het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor het gekozen pakket moet voor de aanvang van de eerste trainingssessie zijn voldaan. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de trainer geldt dan de eerste geagendeerde trainingssessie.
 4. Betaling geschiedt middels facturering van het gekozen pakket. De klant is gehouden om voor of uiterlijk de eerste dag van de eerste geplande trainingssessie het overeengekomen bedrag te voldoen. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 5. Indien de klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging

 1. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, ongeacht het onderwerp of de hoogte van de vordering, beslecht worden door rechtbank Amsterdam, sector Kanton, volgens Nederlands recht.
 2. De trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de klant. Indien de klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Kwaliteitsvoorwaarden

Bij Move in Freedom staat kwaliteit aan kop! Ons doel is een zo volledig mogelijke ondersteuning op het fysieke gebiedt te bieden aan onze klanten.
Olle den Boer is een gekwalificeerde Overload Worldwide T.O.P. Trainer Level A & B. Daarnaast is hij ook een gecertificeerde Personal Hormonal Profiler en een Mylogenics Release, Activation and Rehab behandelaar. Binnen de doelstelling van de cliënt maken wij hier zo efficiënt mogelijk gebruik van.Move in Freedom werkt altijd vanuit een fysiek evenwicht of werkt hier als eerste naartoe. Wij maken gebruik van het Overload Worldwide Principle, Medische Fitness Methode, Functionele Body Building en RNT Reactive Neuromuscular Training om het gestelde doel te behalen.Kenmerken van onze trainingen zijn:

 • De training staat altijd in dienst van het periodiseringsplan welke het gekozen doel vertegenwoordigt.
 • Een Personal Training staat voor 60 minuten intensief, maar op eigen niveau werken aan die uiteindelijke doelstelling.
 • Move in Freedom help bij het bieden van een oplossing m.b.t. fysieke blessures middels Medical Fitness, Mylogencis, Massage en Reactive Neuromuscular Training (RNT).
 • De klant mag specifiek voedingsadvies verwachten gericht op de doelstelling en afgestemd op het periodiseringsplan die we hanteren. Wij schrijven desgewenst een hele gedetailleerde persoonlijke voedingsplannen uit die past bij de uitkomst van de Personal Hormonal Profiling. (zie tarieven)
 • Wij helpen atleten door plateau’s, corrigeren dis-functies van het musculaire systeem alsmede van incorrecte motor patronen en biomechanica.
× Hoe kunnen wij je helpen? Available from 09:00 to 17:00
%d bloggers liken dit: